നാമജപം ഭക്തി

അർജ്ജുനൻ ഗീതയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവനാണ്. ധീരനാണ്. വിരാട് ബ്രഹ്മനായ യോഗേശ്വരന്റെ സതീർത്ഥ്യനാണ്. ഇന്ദ്രപുത്രനാണ്, വിശ്വജേതാവാണ്. പക്ഷേ ഗീതോപദേശം…

Read more