Aditya Hrudayam Stotram Lyrics in Malayalam - ആദിത്യ ഹൃദയം സ്തോത്രത്തിന്റെ വരികൾ വായിക്കുക :

|| Aditya Hrudayam Stotram ||

തതോ യുദ്ധ പരിശ്രാന്തം സമരേ ചിംതയാ സ്ഥിതമ് |
രാവണം ചാഗ്രതോ ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതമ് || 1 ||

ദൈവതൈശ്ച സമാഗമ്യ ദ്രഷ്ടുമഭ്യാഗതോ രണമ് |
ഉപഗമ്യാ ബ്രവീദ്രാമമ് അഗസ്ത്യോ ഭഗവാന് ഋഷിഃ || 2 ||

രാമ രാമ മഹാബാഹോ ശൃണു ഗുഹ്യം സനാതനമ് |
യേന സര്വാനരീന് വത്സ സമരേ വിജയിഷ്യസി || 3 ||

ആദിത്യ ഹൃദയം പുണ്യം സര്വശത്രു വിനാശനമ് |
ജയാവഹം ജപേന്നിത്യമ് അക്ഷയ്യം പരമം ശിവമ് || 4 ||

സര്വമംഗള മാങ്ഗള്യം സര്വ പാപ പ്രണാശനമ് |
ചിംതാശോക പ്രശമനമ് ആയുര്വര്ധന മുത്തമമ് || 5 ||

രശ്മിമംതം സമുദ്യന്തം ദേവാസുര നമസ്കൃതമ് |
പൂജയസ്വ വിവസ്വന്തം ഭാസ്കരം ഭുവനേശ്വരമ് || 6 ||

സര്വദേവാത്മകോ ഹ്യേഷ തേജസ്വീ രശ്മിഭാവനഃ |
ഏഷ ദേവാസുര ഗണാന് ലോകാന് പാതി ഗഭസ്തിഭിഃ || 7 ||

ഏഷ ബ്രഹ്മാ ച വിഷ്ണുശ്ച ശിവഃ സ്കന്ദഃ പ്രജാപതിഃ |
മഹേന്ദ്രോ ധനദഃ കാലോ യമഃ സോമോ ഹ്യപാം പതിഃ || 8 ||

പിതരോ വസവഃ സാധ്യാ ഹ്യശ്വിനൗ മരുതോ മനുഃ |
വായുര്വഹ്നിഃ പ്രജാപ്രാണഃ ഋതുകര്താ പ്രഭാകരഃ || 9 ||

ആദിത്യഃ സവിതാ സൂര്യഃ ഖഗഃ പൂഷാ ഗഭസ്തിമാന് |
സുവര്ണസദൃശോ ഭാനുഃ ഹിരണ്യരേതാ ദിവാകരഃ || 10 ||

ഹരിദശ്വഃ സഹസ്രാര്ചിഃ സപ്തസപ്തി-ര്മരീചിമാന് |
തിമിരോന്മഥനഃ ശംഭുഃ ത്വഷ്ടാ മാര്താണ്ഡകോ‌உംശുമാന് || 11 ||

ഹിരണ്യഗര്ഭഃ ശിശിരഃ തപനോ ഭാസ്കരോ രവിഃ |
അഗ്നിഗര്ഭോ‌உദിതേഃ പുത്രഃ ശങ്ഖഃ ശിശിരനാശനഃ || 12 ||

വ്യോമനാഥ സ്തമോഭേദീ ഋഗ്യജുഃസാമ-പാരഗഃ |
ഘനാവൃഷ്ടി രപാം മിത്രോ വിന്ധ്യവീഥീ പ്ലവങ്ഗമഃ || 13 ||

ആതപീ മംഡലീ മൃത്യുഃ പിങ്ഗളഃ സര്വതാപനഃ |
കവിര്വിശ്വോ മഹാതേജാ രക്തഃ സര്വഭവോദ്ഭവഃ || 14 ||

നക്ഷത്ര ഗ്രഹ താരാണാമ് അധിപോ വിശ്വഭാവനഃ |
തേജസാമപി തേജസ്വീ ദ്വാദശാത്മന്-നമോ‌உസ്തു തേ || 15 ||

നമഃ പൂര്വായ ഗിരയേ പശ്ചിമായാദ്രയേ നമഃ |
ജ്യോതിര്ഗണാനാം പതയേ ദിനാധിപതയേ നമഃ || 16 ||

ജയായ ജയഭദ്രായ ഹര്യശ്വായ നമോ നമഃ |
നമോ നമഃ സഹസ്രാംശോ ആദിത്യായ നമോ നമഃ || 17 ||

നമ ഉഗ്രായ വീരായ സാരങ്ഗായ നമോ നമഃ |
നമഃ പദ്മപ്രബോധായ മാര്താണ്ഡായ നമോ നമഃ || 18 ||

ബ്രഹ്മേശാനാച്യുതേശായ സൂര്യായാദിത്യ-വര്ചസേ |
ഭാസ്വതേ സര്വഭക്ഷായ രൗദ്രായ വപുഷേ നമഃ || 19 ||

തമോഘ്നായ ഹിമഘ്നായ ശത്രുഘ്നായാ മിതാത്മനേ |
കൃതഘ്നഘ്നായ ദേവായ ജ്യോതിഷാം പതയേ നമഃ || 20 ||

തപ്ത ചാമീകരാഭായ വഹ്നയേ വിശ്വകര്മണേ |
നമസ്തമോ‌உഭി നിഘ്നായ രുചയേ ലോകസാക്ഷിണേ || 21 ||

നാശയത്യേഷ വൈ ഭൂതം തദേവ സൃജതി പ്രഭുഃ |
പായത്യേഷ തപത്യേഷ വര്ഷത്യേഷ ഗഭസ്തിഭിഃ || 22 ||

ഏഷ സുപ്തേഷു ജാഗര്തി ഭൂതേഷു പരിനിഷ്ഠിതഃ |
ഏഷ ഏവാഗ്നിഹോത്രം ച ഫലം ചൈവാഗ്നി ഹോത്രിണാമ് || 23 ||

വേദാശ്ച ക്രതവശ്ചൈവ ക്രതൂനാം ഫലമേവ ച |
യാനി കൃത്യാനി ലോകേഷു സര്വ ഏഷ രവിഃ പ്രഭുഃ || 24 ||

ഏന മാപത്സു കൃച്ഛ്രേഷു കാന്താരേഷു ഭയേഷു ച |
കീര്തയന് പുരുഷഃ കശ്ചിന്-നാവശീദതി രാഘവ || 25 ||

പൂജയസ്വൈന മേകാഗ്രോ ദേവദേവം ജഗത്പതിമ് |
ഏതത് ത്രിഗുണിതം ജപ്ത്വാ യുദ്ധേഷു വിജയിഷ്യസി || 26 ||

അസ്മിന് ക്ഷണേ മഹാബാഹോ രാവണം ത്വം വധിഷ്യസി |
ഏവമുക്ത്വാ തദാഗസ്ത്യോ ജഗാമ ച യഥാഗതമ് || 27 ||

ഏതച്ഛ്രുത്വാ മഹാതേജാഃ നഷ്ടശോകോ‌உഭവത്-തദാ |
ധാരയാമാസ സുപ്രീതോ രാഘവഃ പ്രയതാത്മവാന് || 28 ||

ആദിത്യം പ്രേക്ഷ്യ ജപ്ത്വാ തു പരം ഹര്ഷമവാപ്തവാന് |
ത്രിരാചമ്യ ശുചിര്ഭൂത്വാ ധനുരാദായ വീര്യവാന് || 29 ||

രാവണം പ്രേക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടാത്മാ യുദ്ധായ സമുപാഗമത് |
സര്വയത്നേന മഹതാ വധേ തസ്യ ധൃതോ‌உഭവത് || 30 ||

അധ രവിരവദന്-നിരീക്ഷ്യ രാമം മുദിതമനാഃ പരമം പ്രഹൃഷ്യമാണഃ |
നിശിചരപതി സംക്ഷയം വിദിത്വാ സുരഗണ മധ്യഗതോ വചസ്ത്വരേതി || 31 ||

ഇതി ആദിത്യ ഹൃദയം സ്തോത്രം സമ്പൂർണം ||